Acte necesare

Dezbaterea succesiunii – documente necesare:
•    Acte de stare civilă care fac dovada relaţiei de rudenie:
•    certificat de deces;
•    certificat de căsătorie soţ supravieţuitor (sau certificat deces/certificat moştenitor);
•    certificat de naştere + căsătorie a descendenţilor sau altor rude care au vocaţie succesorală;
•    testament în original (dacă există);
•    Acte de identitate ale moştenitorilor (carte identitate, buletin, paşaport);
•    Actele care atestă averea defunctului:
•    acte proprietate de bunuri imobile: contract vânzare-cumpărare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut/rate; adeverinţă de achitare integrală;
•    Încheiere de intabulare + documentaţia cadastrală (CADASTRU- întocmit de un expert cadastral) (dacă există) + Extras de Carte Funciară pentru autentificare. Acest document se obţine numai prin intermediul Biroului Notarial.
•    certificat de atestare fiscală în original de la Administraţia Financiară;
•    acte proprietate autoturism (talon, carte de identitate) – dacă există;
•    certificat de atestare fiscală pentru auto de la Administraţia Financiară;
•    certificat acţionar (dacă există) plus Extras cont de la Depozitarul Central;
•    carnete C.E.C. (dacă există);
•    bani la Bancă (extras de cont/contract de depozit);
•    extrase de cont din bancă dacă există datorii (credite) la bănci, aceste sume intră în pasivul succesiunii;
•    în cazul în care un imobil a aparţinut defunctului, dobândindu-l ca bun propriu, înainte de încheierea căsătoriei, însă a achitat o parte din ratele imobilului, căsătorit fiind, este necesară o adresă de la societatea vânzătoare cu sumele plătite în timpul căsătoriei, soţul supravieţuitor având un drept de creanţă din jumătate din aceste sume (pasiv), succesiune dezbătându-se pe întregul imobil şi nu pe jumătate (activ);
•    act concesiune – Loc de Veci;
•    adeverinţă în original cu valoarea locului de veci de la Administraţia Cimitirelor sau Parohie;
•    Doi martori care să declare în scris ca l-au cunoscut pe defunct (de cel puţin 10 ani înaintea decesului);
•    Pentru succesibilii incapabili (minori, interzişi judecătoreşti şi alienaţi mintal), se va numi un curator special.
•    Pentru moştenitorii legali sau testamentari este necesară prezenta lor la dezbaterea succesiunii sau prezentarea unei procuri în original;
•    Daca exista declaraţii de opţiune succesorala trebuie depuse la dosar în original.

Notarul trebuie să ceară la Camera Notarilor deschiderea dosarului succesoral la acest birou notarial.

Camera ne va emite un certificat, cum că s-a deschis dosar la noi si apoi in 2 zile ne va trimite de la SC Infonot Systems S.R.L. anexe cu verificările (daca există declaraţii de opţiuni succesorale, testamente).
________________________________________
ȊNCHEIERE privind verificările efectuate ȋn evidenţele succesorale ale Camerei Notarilor Pubici şi ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România necesară în instanţă
________________________________________
Divorţuri prin acordul ambilor soţi – documente necesare:
•    Certificatul de căsătorie în original;
•    Certificatul de căsătorie în copie legalizată (se opreşte la dosar);
•    Certificatele de naştere ale ambilor soţi în original;
•    Actele de identitate ale ambilor soţi în original;
•    Certificatele de naştere ale copiilor minori (dacă există);
Competenţa soluţionării divorţului este a notarului public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor.
________________________________________
Convenţii privind alegerea unui regim matrimonial: comunitate convenţională sau separaţie de bunuri:
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Certificat de căsătorie în original în situaţia soţilor care aleg să modifice regimul matrimonial;
În cazul viitorilor soţi alegerea unui regim matrimonial altul decât comunitatea legală, respectiv  comunitate convenţională sau separaţie de bunuri, se va face prin încheierea unei convenţii anterior căsătoriei, aceasta producându-şi efecte de la data încheierii căsătoriei. Convenţia matrimonială încheiată între viitorii soţi poate fi oricând modificată, revocată, înlocuită şi schimbată, până la încheierea căsătoriei.
După cel puţin 1 an de la data încheierii căsătoriei, soţii pot ori de câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial existent ori să îl modifice.
________________________________________
Testamente – documente necesare:
•    Actul de identitate al testatorului, persoana care lasă testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Date de identificare ale legatarului, persoana în favoarea căreia se lasă testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport – copie).
________________________________________
Promisiune de vânzare-cumpărare – documente necesare:
•    Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă civilă – definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, etc.). Dacă imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor;
•    Încheiere de intabulare + documentaţia cadastrală (CADASTRU- întocmit de un expert cadastral) (dacă există) + Extras de carte funciară pentru informare;
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Extras de Carte Funciară pentru informare. Acest document se obţine prin intermediul Biroului Notarial (dacă exista carte funciară deschisă pentru imobilul ce face obiectul promisiunii de vânzare-cumpărare);
•    Persoane juridice (certificat de înregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotărârea AGA).
________________________________________
Contracte de vânzare-cumpărare/ donaţie/ schimb/ întreţinere/ rentă viageră  – documente necesare:
•    Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă civila – definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, etc). Dacă imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor;
•    Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului  (de la Administraţia Financiară, unde se achita taxele şi impozitele), din care să rezulte că nu are datorii neplătite. Certificatul fiscal este valabil până la sfârşitul lunii in curs, inclusiv in situaţia în care este emis după data de 25 ale lunii;
•    Încheiere de intabulare;
•    Documentaţia cadastrală (CADASTRU – întocmit de un expert cadastral);
•    Extras de Carte Funciară pentru autentificare. Acest document se obţine numai prin intermediul Biroului Notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
•    Certificat de performanţă energetică al clădirii – eliberat de un auditor energetic autorizat (doar in cazul vânzării de imobile la solicitarea cumpărătorului);
•    Adeverinţa de la Asociaţia de Proprietari/Locatari (numai în cazul apartamentelor), în sensul că proprietarul nu are debite la întreţinere, cu numele, prenumele şi semnătura administratorului şi preşedintelui Asociaţiei;
•    Ultima factură şi chitanţa de achitare a energiei electrice;
•    Dacă imobilele nu au constituită asociaţie de proprietari/locatari sunt necesare ultimele chitanţe de achitare a utilităţilor imobilului;
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Pentru contractul de întreţinere se impune asistenţa autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice;
•    Persoane juridice (certificat de înregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotărârea AGA).
La contractele de vânzare-cumpărare cu credit „Prima casă” pe lângă actele de mai sus mai sunt necesare:
Contractul de credit – copie şi contractul de garantare încheiat cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – original.
Act donaţie loc de veci:
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Act concesiune;
•    Adeverinţă în original cu valoarea locului de veci de la Administraţia Cimitirelor sau Parohie;
________________________________________
Contracte de partaj/lotizare/alipire – documente necesare:
•    Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţa civilă – definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, etc). Dacă imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor;
•    Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului  (de la Administraţia Financiară, unde se achită taxele şi impozitele), din care să rezulte că nu are datorii neplătite. Certificatul de atestare fiscală este valabil până la sfârşitul lunii în curs, iar dacă este emis după data de 25 ale lunii este valabil pentru toată luna următoare;
•    încheiere de intabulare;
•    Extras de Carte Funciară pentru autentificare. Acest document se obţine numai prin intermediul Biroului Notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
•    Documentaţia cadastrală (CADASTRU- întocmit de un expert cadastral) imobilelor supuse partajului/ lotizării/alipirii;
•    Documentaţia cadastrală (CADASTRU- întocmit de un expert cadastral)/propunerea pentru dezlipire sau alipire a imobilelor avizată de OCPI;
•    Certificat de urbanism, în cazul  alipirilor şi dezmembrărilor imobilelor – teren extravilan sau intravilan în cel puţin 3 parcele, ori în operaţiuni notariale ce au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Persoane juridice (certificat de înregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotărârea AGA).
•    NOTA: La actele de partaj trebuie mai înainte întocmit un act de dezmembrare separat sau chiar în cuprinsul actului de partaj.
________________________________________
Contracte de ipotecă – documente necesare:
•    Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţa civila – definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, etc). Dacă imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor;
•    Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului (de la Administraţia Financiară, unde se achită taxele şi impozitele), din care să rezulte că nu are datorii neplătite. Certificatul fiscal este valabil până la sfârşitul lunii în curs, iar dacă este după data de 25 ale lunii este valabil pentru toata luna următoare
•    Încheiere de intabulare;
•    Extras de Carte Funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisă. Acest document se obţine numai prin intermediul Biroului Notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
•    Documentaţia cadastrală (CADASTRU- întocmit de un expert cadastral);
•    Actele de identitate ale parţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Persoane juridice (certificat de înregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotărârea AGA).
________________________________________
Contracte de comodat/închiriere – documente necesare:
•    Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţa civilă – definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, etc). Dacă imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor;
•    Încheiere de intabulare;
•    Documentaţia cadastrală (CADASTRU – întocmit de un expert cadastral);
•    Extras de Carte Funciară pentru informare. Acest document se obţine prin intermediul Biroului Notarial (dacă exista carte funciară deschisă pentru imobilul ce face obiectul Contractului de comodat/închiriere);
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Acte proprietate autoturism (talon,  carte de identitate);
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Certificat de performanţă energetică al clădirii – eliberat de un auditor energetic autorizat (numai la contractele de închiriere la solicitarea locatarului);
•    Persoane juridice (certificat de înregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotărârea AGA).
________________________________________
Contracte de cesiuni de drepturi – documente necesare:
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Dispoziţia emisă de Primăria în raza căruia se afla imobilul revendicat – în original;
•    Notificarea înregistrată la Primăria în raza căruia se afla imobilul revendicat – în original;
•    Certificat de moştenitor/certificat de calitate de moştenitor emis în urma defunctului căruia a aparţinut imobilul revendicat – în original sau copie din arhiva Camerei Notarilor Publici;
•    Actul de proprietate (în original sau copie de la arhivele statului) a imobilului revendicat sau copie după registrul agricol în cazul în care nu există actul de proprietate ori extras de carte funciară;
•    Decretul de trecere a imobilului în proprietatea statului – copie.
________________________________________
Declaraţii – documente necesare:
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Alte documente necesare, după specificul solicitării.
Declaraţie de plecare copil în străinătate – documente necesare:
Actele de identitate ale ambilor părinţi (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
Certificatul de naştere + Paşaport sau Carte de Identitate COPIL
Datele însoţitorului: numele, domiciliu, datele din paşaport sau buletin (serie, nr., data eliberării, data valabilităţii, autoritatea care l-a eliberat) CNP.
Trebuie specificată perioada în care pleacă copilul, cu ce mijloc de transport şi cu cine se va întoarce.
Declaraţie de notorietate – documente necesare:
Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) care să nu fie rude cu cel pentru care declară;
Acte din care să reiasă diferenţele de nume.
Declaraţie de opţiune succesorală – documente necesare :
Actele de identitate ale părţii (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
Certificatul de deces al defunctului – în copie;
Invitaţie – documente necesare:
Actul de identitate al celui care invită (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere);
Paşaportul, Cartea de identitate al celui invitat;
Trebuie specificată perioada invitaţiei.
Declaraţie pentru revocarea procurii/testamentului:
Actul de identitate ale părţii (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
Procura/testamentul în original;
Se face menţiunea pe procura/testamentul original că a fost revocat conform declaraţiei şi se anexează declaraţia cu ştampilă de legătură;
________________________________________
Procuri – documente necesare:
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Alte documente necesare, după specificul solicitării.
Procură înstrăinare imobil – documente necesare:
Actul de identitate al părţii – mandant (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) –  dacă bunul este comun, ambii soţi trebuie să dea procură;
Actul de identitate al mandatarului (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) – copie;
Actele de proprietate în original;
Cadastru şi intabularea – dacă există;
Antecontract de vânzare-cumpărare – dacă există;
Trebuie specificat preţul dacă mandatul este în favoarea mandatarului;
Trebuie specificat dacă mandatul este transmisibil sau nu.
Termenul de valabilitate a mandatului este de 3 ani, dacă nu este specificat un alt termen.
Procură administrare imobil – documente necesare
Actul de identitate al părţii – mandant (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
Actul de identitate al mandatarului (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) – copie;
Actele de proprietate în original;
Trebuie specificat daca mandatul este transmisibil sau nu.
Procură succesiune – documente necesare:
Actul de identitate al părţii – mandant (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
Actul de identitate al mandatarului (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) – copie;
Certificatul de deces al defunctului – copie;
________________________________________
Legalizări de copii ale unor înscrisuri – documente necesare:
•    Exemplarul documentului în original;
Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se eliberează numai părţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora.
________________________________________
Legalizări de Semnătură– documente necesare:
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Actul pe care solicitaţi legalizarea semnăturii. Acesta trebuie să fie nesemnat, în cate exemplare doriţi, plus unul pentru arhiva biroului notarial.
Specimen de semnătură – documente necesare:
Actele de identitate al părţii (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport)
Dovada disponibilităţii denumirii se eliberează de Oficiul Registrului Comerţului de la Camera de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului respectiv sau a Municipiului Bucureşti, după caz, sau act constitutiv, act adiţional sau orice act din care să rezulte calitatea părţii în societate pentru care îşi depune specimenul de semnătură.
________________________________________
Legalizarea semnăturii traducătorului – documente necesare:
•    Documentul tradus în câte exemplare îl doreşte partea, plus unul pentru arhiva biroului notarial;
În cazul în care traducătorul autorizat are depus specimenul de semnătura la sediul biroului notarial prezenţa acestuia nu este necesară.
________________________________________
Darea de dată certa unor înscrisuri – documente necesare:
•    Actul ce se solicită a se da dată certa. Acesta trebuie sa fie nedatat, în câte exemplare doreşte partea, plus unul pentru arhiva biroului notarial.
________________________________________
Acte constitutive şi adiţionale pentru societăţi comerciale – acte necesare:
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Dovada disponibilităţii denumirii se eliberează de Oficiul Registrului Comerţului de la Camera de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului respectiv sau a Municipiului Bucureşti, după caz;
•    Actul doveditor al sediului act de proprietate, contract de închiriere etc.;
•    Actele adiţionale se referă la modificarea unor elemente a actelor constitutive (capital, număr de membrii, obiectul activităţii, sedii, filiale, sucursale etc.).
________________________________________
Certificarea unor fapte
Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:
•    faptul că o persoană se află în viaţă;
•    faptul că o persoană se afla într-un anumit loc;
•    faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;
•    faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi şi la o anumită ora la sediul biroului notarial şi declaraţia acesteia.

Documente necesare:
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
•    Somaţia,  Notificarea.
________________________________________
Certificarea proceselor-verbale şi hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor societăţilor comerciale
Notarul public poate certifica printr-o încheiere data şi locul adunării, faptul semnării procesului-verbal sau a hotărârii de către preşedintele adunării generale sau de  către toţi participanţii.
La cererea preşedintelui sau a unei părţi dintre participanţii la adunarea generală,  notarul public poate stabili identitatea participanţilor.

Documente necesare:
•    Actele de funcţionare pentru persoanele juridice-societăţii comerciale.
•    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
•    Alte documente necesare, după specificul solicitării Dvs.

Precizări:
Actele încheiate în faţa Notarului Public sunt de Autoritate Publică, fiind valabile pe tot teritoriul României.

Pentru a fi recunoscute de autorităţile străine, actele notariale trebuie să fie supralegalizate de Instituţiile Române abilitate (apostilate).

Birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emană de la autorităţile altui stat, decât dacă semnăturile şi sigiliile acelor autorităţi sunt supralegalizate sau apostilate.

Documentele enumerate sunt prezentate cu titlu de exemplu. Fata de imprejurarea ca fiecare cauza are specificul sau, lista actelor necesare pentru fiecare operatiune notariala va fi prezentata partilor de catre notarul public la prima intalnire cu acesta.

Cuvinte cheie

Program

Luni: 09:30 - 17:00
Marţi: 09:30 - 17:00
Miercuri: 09:30 - 17:00
Joi: 09:30 - 17:00
Vineri: 09:30 - 15:00
Sâmbătă: Închis
Duminică: Închis

Tel: 021.243.36.33
Fax: 021.687.57.07
Mobil: 0722NOTARI (0722668274)
Email: notariat@luxetjustitia.ro